Kritische aantekeningen bij schuldhulp plan Gemeente Goeree Overflakkee

Kritische aantekeningen bij schuldhulp plan Gemeente Goeree Overflakkee

Geachte raadsleden,

Ter informatie de evaluatie landelijke Schuldhulpverlening van Bureau Berenschot

Het is mooi dat het wettelijk verplichte beleidsplan er nu ligt en dat al vooruit gekeken wordt naar de evaluatie over enige tijd. Met aannemen van het collegevoorstel zijn we er echter nog lang niet Naast wet en beleidsplan zou er in onze beleving nog een document moeten zijn waarin wordt aangegeven:

 1. Hoe groot is de schuldenproblematiek in Goeree Overflakkee, waar staan we nu en wat is de ambitie van het college. Een heldere (financiële) doelstelling dus.
 2. Hoe ziet de actuele dienstverlening aan de burger eruit wat is het huidige tijdspad en hoe kan dat versneld worden.
 3. Wat zijn de financiële gevolgen voor de burger.
 4. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente
 5. In hoeverre draagt het beleid bij tot het verhogen van het vertrouwen van de burger in de overheid. Dit is immers een voorwaarde om het vaak besproken outreachend werk mogelijk te maken.
 6. Wat voegt de gemeentelijke aanpak toe aan de dienstverlening van externe partijen en wat wordt gedaan om dubbel werk te voorkomen.
 7. Hoe is geborgd dat dienstverlening zo mensvriendelijk mogelijk is, rekening houdend met de lessen uit “waarom arme mensen domme dingen doen”
 8. Wat kunnen we doen om de procedures te vereenvoudigen zodat burgers sneller uit de problemen zijn
 9. Zijn al die externe partijen eigenlijk wel de meest logische oplossing of houden we een systeem in stand vanwege een gekozen protocol en staat dat protocol het echte maatwerk niet in de weg en belemmerd dit niet een snelle oplossing. Herhaaldelijk zien we dat al die partijen elkaar moeten leren kennen, daar schiet de client niet echt veel mee op.
 10. Hoe voorkomen we dat de burger verdwaald in een zorgmoeras en zo de regie over eigen toekomst verliest
 11. Uit andere branches weten we dat 1 dossier soms ertoe kan leiden dat er wel 20 verschillende partijen mee bezig zijn. Ligt dat gevaar in dit beleidsplan ook op de loer en hoe voorkomen we dat.
 12. Is rekening gehouden met moderne ontwikkelingen als Wij gaan het fiksen en andere sociaal media achtige publieke oplossingen die buiten de gemeente protocollen om een heel gebruiksvriendelijke start bieden.
 13. Wat doet het college om de door eigen beleidsregels en incasso protocollen gecreëerde schuldenlast te corrigeren.
 14. Is het college bereid serieus werk te maken van de problematiek van doorverkochte schulden , die buiten de formele basis schuld zorgen voor onaanvaardbare vorderingen. Je zou in het kader van het moratorium maatregelen kunnen bedenken.

Wij vragen ons af of er geen gat ontstaat tussen dagelijkse praktijk, urgentie en regelgeving waardoor het werkelijke doel van de interventie uit het oog wordt verloren. Er is een verschil tussen wat iemand werkelijk nodig heeft en wat hulpverleners menen dat moet worden geboden, alle goede intenties ten spijt.

Wij zien de wet en het beleidsplan als een formeel startpunt dat de kaders biedt voor het werkelijk aanbod. Dat betekend dat niet alles wat is beschreven ook daadwerkelijk onderdeel van het aanbod hoeft te zijn. We missen in wat nu ter tafel ligt een kort maar krachtig uitvoeringsvoorstel dat de basis kan vormen van de echte dienstverlening die beschikbaar komt voor onze bewoners.

Alleen zo kan later worden vastgesteld of het ingezette beleid effectief is (geweest).

De vragen die u stelde komen terug in de kritische aantekeningen en die schriftelijk gesteld zijn aan de wethouder zijn bijna hetzelfde. Het is jammer dat dit niet tijdens de raadsvergadering gebeurde want zo weet ook de belanghebbende niet waar er straks op wordt besloten.

Wat ook sterk naar voren komt is dat er veel te veel naar het landelijke gekeken wordt en uw eigen lokale overheid totaal uit het oog verliest. Wij hebben verschillende plannen bekeken en alle gemeenten volgen dezelfde strategie en zonder goed onderbouwde cijfers kun je in feite niets.
In onze gemeente Goeree-Overflakkee wordt schuldhulpverlening uit de bijzondere bijstand gehaald het schijnt dat dit het enigste rekeningnummer in de boekhouding is en niet uitgesplitst.

Vragen die wij hebben mogen ontvangen van de CU en SGP.

Uitsluitingsperiode

In het stuk wordt gesproken over een uitsluitingsperiode voor iemand die opnieuw in de schulden komt. Als antwoord op de vraag van de Adviesraad Sociaal Domein wordt aangegeven dat dit in de beleidsregels komt. Graag zouden we willen horen hoe lang zo’n periode dan is en of er dan niet beter gekeken kan worden naar structurele hulp? Niet helpen is, zeker in het geval van een gezin met kinderen, onwenselijk wat ons betreft.
Antwoord Durf47

Een uitsluitingsperiode is in feite niet van toepassing. Beschermingsbewind (ook wel: meerderjarigenbewind) is een gerechtelijke maatregel welke is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onder titel 19. Deze maatregel is bedoeld voor meerderjarigen die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de rechthebbende zelf.

Out reachende zorg

Out reachende zorg voor mensen die zich niet melden voor schuldhulpverlening. Hoe ziet het College dit, heeft het College ervaring met out reachende zorg? Hoe zit dat met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer)
Antwoord Durf47

Zoals eerder besproken hebben we niet alleen te maken met mensen met een uitkering, maar ook de mensen met de pensioengerechtigde leeftijd, en werkenden. Mensen met een uitkering en met beperkingen die zijn in beeld. Om de verborgen groep zichtbaar te krijgen is een ongelofelijke opgave en in 2016 heeft de toenmalige CR al gezegd hoe de aangerichte schade weer te herstellen is. Mensen zijn bang, schamen zich en een groep interesseert het niet meer. Het college heeft hier al meerdere malen op geantwoord maar daar bleef het ook bij.

AVG

Hoe zit dat met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer)

Antwoord Durf47

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening voor uw inwoners. De verplichting om inwoners met schulden te helpen, is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
Hoewel gemeenten al lange tijd de schuldhulpverlening in Nederland uitvoeren, is het pas vanaf 2012 een wettelijke taak na de inwerkingtreding van de Wgs. De wet geeft een ruim kader waarbinnen de gemeente de schuldhulpverlening zelf kan vormgeven. De schuldhulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.

Statushouders

In andere gemeenten, zoals bijv. Rotterdam, worden, voor onder ander statushouders, om schulden te voorkomen, de vaste lasten betaald van de uitkering en daarna wordt het restant naar hen overgemaakt. Gebeurt dat in onze gemeente ook al?
Antwoord Durf47
Gemeente Goeree-Overflakkee doet dit ook al en is niet alleen voor statushouders.

Saneringskrediet

Wie is de krediet verlener als er sprake is van saneringskrediet?

Antwoord Durf47

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft zelf geen kredietbank. In de PW de hoofdregel dat geen bijstand wordt verleend voor schulden. Op grond van artikel 49 kan borg wel worden gestaan voor een financiële instelling. Zelf kredieten verlenen mogen we niet omdat we geen bank zijn. Borgtocht is alleen mogelijk indien een saneringskrediet wordt afgewezen door een bank. Overigens moet de schuldsanering noodzakelijk en urgent zijn omdat zoals men dat noemt de betrokkene in zijn bestaan wordt bedreigd. Dit is zoals de PW omgaat met schulden.
Aldus de voormalige teamleider werk en inkomen
Dit was twee jaar geleden dus als dit nog steeds van kracht is dan moet de schuldenaar zelf een krediet afsluiten. Mocht de huisbankier hier mee instemmen dan krijgt de client een BKR achter zijn naam en die was er al dus gemeente u schiet hiermee in uw eigen voet.

BKR

Waarom gaat de Gemeente zich nu pas aansluiten bij de BKR?

Antwoord Durf47

Vanaf 25 mei 2018 kunnen burgers eenmalig gratis hun gegevens inzien bij het Bureau Kredietregistratie. Bij meerdere keren aanvragen zijn de kosten € 4,95.
Waarom zou de gemeente willen aansluiten zo haal je een stukje verantwoordelijkheid weg bij de schuldenaar. (leerproces) Waarom dan aansluiten?

Beschermingsbewindvoering

De kosten voor Bewindvoering enorm zijn gestegen, dit kan zo niet langer, deze kosten moet naar beneden, maar is de oplossing dan om de Bewindvoering dan zelf te gaan uitvoeren? Dat maakt dat de kosten niet meer inzichtelijk zijn. Willen we de beschermingsbewindvoering zelf gaan doen?

Antwoord Durf47

Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen mooi meegenomen. Bewind door gemeente als voorliggende voorziening? De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daar toch iets over te melden. Lees verder…..

Rol van de vrijwilligers organisaties

Kunnen de vrijwilligers ook worden ingezet tijdens het voor traject? Want tussen aanmelden van de burger via het KCC en het intake gesprek zitten maximaal 4 weken, dit kan voor een burger met schulden te lang zijn, is het mogelijk dan ook al vrijwilligers in te zetten als Buddy naast de burger met schulden, zodat er in het voortraject al zaken op orde zijn gebracht?

Antwoord Durf47

Vrijwilligers zijn onmisbaar dat is duidelijk, maar let wel we hebben te maken met een kwetsbare groep en om het voortraject op te starten door een vrijwilliger komt de AVG dus wel om de hoek kijken. De schuldenaar zal een toestemmingsverklaring moeten tekenen om te kunnen handelen namens de schuldenaar. Aangezien de afdeling schuldhulpverlening daar zeer moeilijk over doet hieronder de praktijk en citeer:

‘’U wilt informatie over een cliënt wie of traject dat mogelijk bij ons bekend zou moeten zijn. Deze informatie kunnen wij u niet verstrekken, tenzij u een machtiging kunt overleggen waaruit blijkt dat en welke informatie het betreft van welke afdeling. Uiteraard dient te machtiging wel te voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Een machtiging die eerder voor een andere procedure of traject gebruikt is, geldt niet als zelfde of gelijke machtiging voor andere informatie bij een andere afdeling’’

De vraag is gesteld aan welke eisen moet de machtiging dan voldoen? Geen uitleg. Onze juridische afdeling heeft de machtiging aan de Autoriteit Persoonsgegevens laten zien en die melde dat de machtiging in orde was we een klacht moesten indienen. Dat ging ons te ver omdat je eerst met elkaar de zaak moet bespreken.

NVVK 1.

Waarom heeft de gemeente zich niet eerder aangesloten bij het NVVK.

Antwoord Durf47

De NVVK-leden met een kredietfaciliteit kunnen verschillende vormen van leningen geven. De twee meest voorkomende vormen zijn sociale leningen met een consumptief karakter en saneringskredieten gericht op het oplossen van schulden.
Heeft de gemeente Goeree-Overflakkee dan een krediet faciliteit?

NVVK 2.

Als een burger van G-O schulden heeft en er komen aanmaningen van incasso bureaus, dan zit er een boete bij deze aanmaning, deze boete verzwaard de schuldenlast, in Rotterdam is er een proef gestart om de boetes die vanuit de Gemeente worden opgelegd niet meer te willen innen van burgers met schulden, hoe ziet het College dit?

Antwoord Durf47

Als de burger zich nog niet heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening gemeente Goeree-Overflakkee dan blijven de boetes van incasso en deurwaarders van kracht. Daarentegen gemeentelijke boetes moeten direct worden afgeschaft want het is alleen maar een drukmiddel en dat werkt averechts en in de wetenschap dat deze nooit kunnen worden voldaan hoe hoog dat je ze stapelt. Als een burger zich meld met schulden moet daar direct op worden geacteerd

Vanaf de melding schuldhulpverlening kan er direct een verzoekschrift moratorium worden ingediend als het minnelijk traject net gestart is of in elk geval nog niet tot een aangeboden akkoord heeft geleid. De rechtbank moet in elk geval kunnen beoordelen:

 • dat sprake is van een bedreigende situatie die leidt tot ontruiming van de woning, afsluiting van gas, elektriciteit of water of opschorting van de ziektekostenverzekering;
 • wat de aard en omvang van de schuldvorderingen is en of zij al dan niet te goeder trouw zijn ontstaan en/of, als dat niet het geval is, dat de onderliggende oorzaken onder controle zijn;
 • dat een schuldhulpverlener bezig is of gaat met een schuldregeling of -sanering, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat de stabilisatiefase niet wordt gezien als onderdeel van het minnelijk traject;
 • dat de schuldenaar tijdens het moratorium de lopende vaste lasten kan betalen.
  De situatie kan gestabiliseerd worden en de client heeft rust.

Geachte raadsleden,

De antwoorden die zijn gegeven komen direct vanuit de praktijk. Aangezien de gemeente Goeree-Overflakkee niet meer over ervaringsdeskundigheid beschikt in welke vorm dan ook. Uw raad gaat af op adviezen die uit de koker komen van de adviesraad en die haalt op zijn beurt weer informatie vanaf internet. De voorzitter van de adviesraad heeft het verleden jaar nog tegen mij en de rest van de leden gezegd ‘’haal de informatie vanaf internet daar is alles te vinden om zo een goed advies samenstellen te kunnen stellen’’. Haal die ervaringsdeskundigheid terug en durf in uw besluitvorming ook een keer nee te zeggen als u twijfelt.

Met de vriendelijke groet,

Wim Witte
Voorzitter Cliëntenraad Goeree-Overflakkee
Bestuur Stichting Durfhuis

Afbeelding van Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *