Gezondheid

Wanneer er weinig tot geen sprake is van zelfredzaamheid dan heeft dit effect op de gezondheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of die zich in hun eigen huis niet veilig voelen. Het vergroten van iemands zelfredzaamheid levert automatisch een positieve bijdrage aan de gezondheid.

Participatie is goed voor de gezondheid. En een gezonde geest en een gezond lichaam vereenvoudigen participatie. De professioneel zijn vaak of helemaal geen ervaringsdeskundige en gaan af op metingen en van horen zeggen. Men spreekt over participatiewiel en participatieladder en aan de hand daarvan is er een match.

Deze instrumenten zouden inzichten moeten bieden in de verbinding tussen het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen zelf en laat de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders. Door vanuit het perspectief van het individu te kijken, krijg je in beeld waar samenwerking nodig en gewenst is.

Inzicht en praktijk zijn totaal verschillende zaken.